Polityka prywatności

Ogólny obowiązek informacyjny


W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, informuję:

1. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a RODO)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Agnieszka Stachyra, Kancelaria Komornicza z nr XIV w Łęcznej ul. Polna 18, 21-010-Łęczna, telefon 81 759 39 74.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii ul. Polna 18, 21-010 Łęczna oraz poprzez adres e-mail: iod.lublin.011@komornik.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO)
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

5. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO)
Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne – nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji.

7. Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO)
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:
-prawo dostępu do danych osobowych,
-prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.

9. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

10. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacje w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Agnieszkę Stachyra. 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z funkcjonowaniem tutejszej kancelarii jest:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
 Agnieszka Stachyra

ul. Polna 18, 21-010 Łęczna
tel: (81) 759 39 74, kom. 780 008 421
e-mail: lublin.stachyra@komornik.pl
www.komornikleczna.com

Inspektor ochrony danych:
Roman Kwieciński
e-mail: iod.lublin.011@komornik.pl

Przetwarzanie przez Komornika Sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018r., poz. 771 z późn.zm.) i ustawą z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz.U. 2018r., poz. 770 z późn.zm.).

Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dot. składników ich majątku. Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są w szczególności strony prowadzonych postępowań: wierzyciele i dłużnicy, a także uczestnicy postępowań, Sądy, prokuratura, organy administracyjne. Dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2018r., poz. 2408 z późn.zm.) przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A (tzw. materiały archiwalne) bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (tzw. dokumentacja niearchiwalna) z zastrzeżeniem spraw: w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia (okres archiwizacji akt wynosi 12 lat) oraz spraw o egzekucję z nieruchomości, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości (okres archiwizacji 10 lat, chyba, że podlegają archiwizacji 12 lat) i spraw  w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości (okres archiwizacji  wynosi 10 lat). Okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10-05-2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i ustawą z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych oraz jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801 kpc w zw. z art. 8011 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień.

Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.